Przyrodzone Wolności Człowieka

(Konstytucja Wolności)

Artykuł 1. Źródło wolności

1. Jedynym źródłem (darem) wolności człowieka jest Bóg, który stworzył (wolnych) ludzi obdarzając ich rozumem, (wolną) wolą i własnością.

2. Ludzie są wolni od poczęcia do naturalnej śmierci.

Artykuł 2. Definicja wolności

1. Ludzka wolność polega na ukierunkowanym na dobro i prawdę ludzkim działaniu na swojej własności zgodnie z własną wolną wolą.

2. Wolność ludzkiego działania jest ograniczona przez uniwersalne normy zawarte w V i VII przykazaniu Dekalogu (V. Nie zabijaj, VII. Nie kradnij - zasady, nakazy, zakazy i praktyczne wskazówki dotyczące życia codziennego).

Artykuł 3. Przykazania wolności

1. Ludzkie działanie (ludzka wolność) osoby na jej prywatnej własności, gdy jest ukierunkowane na dobro i prawdę, nie może być ograniczone przez jakiekolwiek działanie innej osoby lub grupy osób (np. sąsiedzi, rząd, sejm) nie będących właścicielami tej prywatnej własności.

2. W stosunku do własności, bez zgody właściciela tejże własności, nie może być podjęte żadne ludzkie działanie innej osoby lub grupy osób (np. sąsiedzi, rząd, sejm).

Uwagi

1. Warunkiem koniecznym – ale nie dostatecznym – wolności człowieka jest posiadanie przez niego stałej, uporządkowanej własnej hierarchii wartości, na przykład takiej jak: Bóg, rodzina, własność, wolność. Zmienna, nieuporządkowana hierarchia wartości czyni człowieka niewolnikiem.

2. Posiadanie dogmatów w życiu, jednego niezmiennego prawa, stałego systemu wartości, któremu podporządkowuje się własne działania, nie jest źródłem zniewolenia, ale podstawą dla nieustających wysiłków wolnego – od okoliczności, cudzych opinii i własnych słabości czy lęków – działania, zgodnego z sumieniem i ludzką powinnością.1

3. Wolni ludzie są równi ze swej natury, a różnią się tylko przypadłościami. Prawa, które wynikają ze zwykłego faktu bycia człowiekiem, są równe dla wszystkich: prawo do życia [a więc działania], honoru, odpowiednich warunków życia, pracy, a więc własności, założenia rodziny i przede wszystkim poznania i praktykowania prawdziwej religii. Nierówności, które naruszają te prawa, są sprzeczne z porządkiem Opatrzności. Jednak w tych granicach – nierówności, które wynikają z przypadłości takich jak cnota, talent, uroda, siła, rodzina, tradycja itd. są sprawiedliwe i zgodne z porządkiem wszechświata.2 

IV 2013 - I 2019  

__________

  1. Kinga Wenklar, Polonia Chrystiana XI-XII 2018, s.53.
  2. Plinio Corrêa de Oliveira, Rewolucja i Kontrrewolucja, Kraków 2017, s.57.